Эссе юмор в педагогике – Рефераты | психология, педагогика | Humour research: в изучении юмора нет ничего смешного | страница реферата 1

Випуск 9. 2006 р.

 

 

Семантичні й герменевтичні виміри сміху

Це видання є спільним проектом Одеського національного університету ім. І. І. Мечникова і міського наукового товариства «Одеська гуманітарна традиція». Збірник наукових праць «Δόξα / Докса» має міждисциплінарний характер, редакційна колегія публікує статті, що містять результати наукових досліджень переважно у галузі філософії та філології. Кожен випуск присвячений окремій тематиці.

Випуск 9 збірника «Докса» продовжує започатковану одеськими науковцями традицію вивчення сміху і сміхової культури. Це вже шосте видання, що містить результати досліджень різних проявів сміху в філософському, логічному, культурологічному, філологічному, мистецтвознавчому вимірах.

Розділ 1 має назву “Сміхова культура від витоків до нашого часу” і присвячений аналізу проявів сміхової культури в різні часи життя людства, які реалізують певні універсальні структури, архетипи персонажів і дій, що мають архаїчне походження, але продовжують своє життя й посьогодні. Тут ми побачимо і стародавні витоки фігур циркового клоуна, юродиво го, скомороха, і сучасну трансформацію архаїчних форм свята студентською молоддю, і намагання розглянути ритуальний сміх як ствердження буття.

В розділі 2 “Семантика і герменевтика сміху” розглядається низка питань, пов’язаних з семантичними засадами сміху як певного смислового ефекту. Автори статей вдаються до аналізу, по-перше, різних філософських концепцій сміху – від античності до сучасної герменевтики, по-друге, різних варіантів смішного, коли треба встановити або механізми сміхової творчості, або наративні засади смішного, або складності перекладу текстів з комічним змістом з однієї мови на іншу, або закономірності реагування людини через сміх на відхилення від стандартних процесів об’єктивації.

Розділ 3 містить статті на загальну тему “Комічне в мистецтві”. Хоча він невеличкий за розміром (тут лише 5 статей), він дає приклади аналізу комічного, по-перше, в різних видах мистецтва – карикатурі і літературі, а також в мистецтві різних національних традицій: української, казахської, грузинської, французької. Таке різноманіття матеріалу дає змогу читателеві самостійно порівнювати характер прояву сміху в різних національних культурах.

В розділі 4 “Переклади” ми публікуємо російською мовою фрагмент видатної роботи Теодора Адорно “Жаргон справжності. До німецької ідеології”, що в ній автор поміщає сатиру Х. Шютце “Типова урочиста промова”, де жаргон дотепно і дещо пародійно зображений як певний синдром, який і стає предметом не комічного, а серйозного аналізу Адорно. Текст був наданий редколегії “Докси” перекладачем, визнаним фахівцем з сучасної німецької філософії Євгеном Борисовим і друкується за дозволом видавництва “Феноменология – герменевтика” (м. Москва), що має авторські права на публікацію цієї книги Адорно.

Також в розділі представлена стаття, що надійшла від нашого постійного автора, сучасного німецького філософа Мірко Вішке “Втілення відчуттів в мові. Гегель про голос і сміх” в перекладі Ольги Королькової.

Редакційна колегія й автори запрошують читачів до діалогу і роздумів про сміх, його властивості і прояви.

Редакційна колегія

 

 

 

 

doxa.onu.edu.ua

Юмор в работе педагога психолого-педагогический семинар юмор

ч. 1
Юмор в работе педагога

психолого-педагогический семинар
ЮМОР (англ.) – веселая, острая, шутливая складка ума, умеющая подмечать и резко, но безобидно выставлять странности нравов или обычаев; удаль, разгул иронии.

Словарь В. Даля

Среди характерологических особенностей личности хорошего учителя, помимо эмпатии (способности сопереживать), доброжелательности и других эмоциональных черт характера, обычно выделяют оптимизм, веселость и юмор. Рассматривая юмор как эмоциональную черту характера можно выделить

Разновидности юмора:


 • остроумие, являющееся природным даром

 • чувство юмора, которое стоит в ряду других человеческих чувств (можно развивать в себе).

Педагог, обладающий чувством юмора, сохраняет дружелюбие по отношению к объекту юмора, который как бы подвергается своеобразной эмоциональной критике.

Однако юмор может выступать не только как черта характера, но и рассматриваться как педагогическое средство.
Юмор – педагогическое средство, в основе которого лежит осознание участниками коммуникаций различного вида несоответствий (между ожидаемым и случившимся,
между видимым и реальным и т. д.), связанных с комическим эффектом, снимающее психологическое напряжение и способствующее созданию доброжелательных взаимоотношений.
Характеризуя юмор как педагогическое средство, необходимо, прежде всего, определить его функции в педагогической деятельности, то есть задачи, которые в процессе использования юмора решает педагог.

Функции юмора в педагогической деятельности


 1. Информативная функция

Учитель, использующий юмор, не только передает некую информацию о предмете речи, но и проявляет себя как личность (выражает личное отношение к происходящему, а также проявляет умение учитывать индивидуальные особенности ученика).

Чувство юмора в процессе общения, выраженное в утонченном острословии (каламбуре, анекдоте, юмореске, карикатуре) характеризует культуру, такт и ум человека, создающего комическую ситуацию.

Кроме того, при помощи юмора педагог может выразить личное отношение к происходящему, а также проявить умение учитывать индивидуальные особенности ученика. Последнее приобретает большую значимость, поскольку по реакции собеседника учитель сам получает информацию о нем, в частности, о его возможности понимать и принимать юмор.


 1. Эмоциональная функция

Юмор обеспечивает удовлетворительное самочувствие в любой ситуации.

Он позволяет менее болезненно приспособиться к изменившимся условиям.

Практика показывает, что чем выше у участников педагогического процесса способность понимать и создавать юмор, использовать его для преодоления трудных ситуаций, тем менее выражено у них симптомы депрессии – сниженное настроение, низкая самооценка, безнадежное восприятие своего будущего.

Юмор может выступать как средство снятия психологического напряжения, психологической разрядки, создания творческого самочувствия и, в конечном итоге, способствовать эффективности педагогической деятельности. Кроме того, с помощью юмора можно управлять групповыми настроениями, создавать условия для коллективных действий, да и формировать коллектив учащихся. А. Моди из США в книге «О смехе, или целительная сила юмора» писал, что способность человека смеяться такой же важный показатель его здоровья, как и все другие. Человек чувствует себя значительно лучше, когда готов пошутить или посмеяться.

Юмор может выступать как средство собственной эмоциональной поддержки и эмоциональной поддержки окружающих.


 1. Мотивационная функция

Юмор выступает как стимул самовоспитания и стимулирует поиск новых средств оценки.

Безусловно, шутка иногда может быть педагогически целесообразной в большей степени, чем наказание или строгий выговор. Кроме того, юмор – это средство выражения индивидуальности как учителя, так и учащихся. Остроумному педагогу всегда легче найти нестандартное решение педагогической задачи. К такому учителю «тянутся» дети. Таким образом, стремление использовать юмор в профессиональной деятельности может быть обусловлено различными причинами, но в любом случае данное педагогическое средство должно способствовать позитивному решению педагогических задач.


 1. Регулирующая функция

Юмор регулирует отношения между педагогами, между педагогами и учениками, между учениками.

Иногда, чтобы вступить в общение, педагог начинает с остроумного замечания или рассказа о забавной истории. Заставить человека рассмеяться – значит войти с ним в эмоциональный контакт, вызвать к себе расположение и в какой-то мере доверие.

Выступая как средство сплочения, юмор способствует благоприятному разрешению конфликтных ситуаций, в результате чего конфликт будет исчерпан. Являясь основой доброжелательных отношений между участниками педагогической системы, юмор предполагает наличие позитивных намерений и положительного идеала у каждого из них.
Общепризнанные этические требования к эффективному использованию юмора
в качестве специфического приема воспитательного взаимодействия:
– нельзя подвергать осмеянию личность ребенка, можно смеяться лишь над отдельной чертой его характера либо конкретным поступком;

– высмеивать можно только то, что учащийся может исправить, изменить;

– не стоит первым начинать смеяться над собственной шуткой, даже очень удачной;

– грубые и пошлые шутки есть свидетельство низкой внутренней культуры человека;

– никакая шутка не должна унижать достоинство человека;

– не следует смеяться над случайностью, высмеивать непроизвольный промах школьника; • нельзя сердиться на проявление юмора учащимися, нужно всегда быть готовым ответить на их шутку, уметь посмеяться над собой.

Примерная классификация юмористических воспитательных приемов:


 • Намек – указание педагога на факт, сходный по смыслу с тем или иным поступком учащихся либо с ситуацией, в которую попали взаимодействующие субъекты.

 • Ирония   – способ, в котором воспитатель уходит от прямого замечания, обвинения, выговора; для этого он в возникшей воспитательной ситуации противопоставляет действительный смысл произносимой фразы, несколько иной, чаще всего изысканно-галантной форме её выражения

 • Каламбур (или способ двойного истолкования случившегося события, возникшей ситуации или проблемы) достигается за счет игры слов, применения оригинального хода мысли.

 • Гротеск – юмористический прием сознательного воспитательного воздействия, основанный на преувеличении или преуменьшении типичных характеристик того или иного человека, явления, ситуации, жизненного события.

 • Парадокс – сознательное изменение привычно употребляемой формулировки, произносимой назидательной сентенции из ожидаемого в неожиданный ракурс.

 • Псевдоконтраст – ложное противопоставление; способ, в котором педагог внешне противопоставляет заключительную часть произносимой им утвердительной фразы или суждения ее началу, на самом же деле – усиливает свою первоначальную мысль.

Юмор и смех возникают там, где человек может, хотя бы минимально, приблизиться к наблюдению за своим внутренним миром. Это наблюдение основывается на представлении о должном, правильном, о закономерном.
Смех — важнейшее средство познания морали и одновременно проявление нравственного облика самого человека.

В.Я. Пропп


Смех, юмор ребенка, подростка —

это и оборотная сторона его мышления, это умение тонко видеть, понимать и чувствовать мир, это способность оптимистически относиться к себе и к окружающему.


Способность видеть в нарушении дисциплины смешное и пристыдить смешным — в этом проявляется умение проникнуть умом и сердцем в духовный мир ребенка.
В.А. Сухомлинский

Для учителя развивать в себе и в своих воспитанниках чувство юмора —

это значит содействовать росту творческого потенциала своей личности и личности подростков.
Это задача немалая, – писал К.И.Чуковский, – воспитать в ребенке юмор – драгоценное качество, которое, когда ребенок подрастет, увеличит его сопротивление всякой неблагоприятной среде и поставит его высоко над мелочами и дрязгами”.

Как можно воспитать чувство юмора: на уроках, вне уроков (сценарии методразработок).


Отрицательные стороны юмора:

 • «Панибратство» учителя и учеников (нарушение дистанции)

 • обучение детей злому высмеиванию, насмешкам

Учитесь всегда оставаться с улыбкой на устах – это вселит в детей уверенность в том, что Вы добры, сильны и уверены в будущем. Дети не умеют смеяться среди чужих и неприятных людей. Смех искренний рождается лишь в обстановке дружелюбия и взаимного доверия. Смех физиологически связан со снятием напряженности. Он открывает восприятия новому, вызывает разрядку телесной скованности и символизирует освобождение от непосильного груза ненужных проблем, не столько стоящих перед человеком реально, сколько выдуманных вконец запутавшимся в обстоятельствах жизни рассудком. Комическое – вестник свободы. Мы не просто продлеваем себе жизнь смехом, улыбаясь, мы делаем ее подлинной – яркой, сочной и свежей.


 • Высшая смелость человеческая

проявляется в умении рассмеяться в ответ на недвусмысленную угрозу.

 • Высшая стойкость человеческая

проявляется в способности смеяться над затруднением, в преодолении которого человек не сомневается ни на секунду, сколь бы трудным оно ни показалось на первый взгляд.

 • Высшая открытость человеческая

проявляется в разрешении себе потешаться над любимыми – не раня их, но внося оживление в радующую обоих связь.

 • Вся мудрость мира и вся свобода личности

могут быть выражены веселыми историями и тонкими анекдотами.
Дедушкины правила для деток:

 • Не бойся быть смешным.

 • Умей посмеяться и над собой.

 • Читай веселые книжки.

 • Добрый смех созидает, а злой – разрушает.

 • Веселые шутки жить помогают.

Справочно-библиографический отдел


Юмор в работе педагога

Смех – большая сила. Хорошая шутка в удачный момент способна сплотить людей на войне и в мирной жизни, раскрыть смысл событий и каких-либо явлений. Особенно необходим юмор в работе с детьми. Мы предлагаем Вам список статей из периодических изданий и ресурсов Интернета, посвященных практике использования юмора в педагогической деятельности.


В отдельные рубрики выделены методические рекомендации по организации Дня смеха и разработки уроков литературы по юмористическим произведениям отечественных и зарубежных писателей. Внутри разделов материал располагается в алфавитном порядке авторов публикаций.

1. Каминский Л. Учитель смеха: он и художник, и писатель, и журналист, и юморист / Леонид Давидович Каминский; [беседовал] Александр Карлюкевич


// Российская газета.- 2004.- 27 мая.- С.
Читальный зал

2. Кухранова И. Юмор в педагогической деятельности / И. Кухранова


// Воспитание школьников.- 2003.- N 7.- С. 34-35
Читальный зал

3. Формы и методы организации досуга и оздоровления детей в условиях летнего лагеря


// Воспитание школьников.- 2002.- N 5.- С. 45-53
Читальный зал

4. Шипачева Л. А. Нестандартные задания на уроках русского языка / Л. А. Шипачева


//Русская словесность.- 2000.- N 5.- С. 16-19
Зал делового чтения

5. Шишова Т. Научите ребенка смеяться / Т. Шишова


// Воспитание школьников.- 2002.- N 1.- С. 37-39
Читальный зал

Интернет-ресурсы

6. Абрамова Г. С. Некоторые особенности педагогического общения с подростками / Г. С. Абрамова


// http://www.voppsy.ru

7. Алексеенко Г. А. Занятие 9. “Не утони в океане ошибок!” / Галина Анатольевна Алексеенко


// http://sscadm.nsu.ru

8. Бондаренко С. Как обыграть скучный урок? / Стелла Бондаренко


// http://ps.1september.ru

9. Галицкая В. В карты на уроках? Запросто! / Варвара Галицкая


// http://www.schools.kz

10. Ганькина М. Просбба писаьт без ачепяток / Мария Ганькина


// http://ps.1september.ru

11. Ганькина М. Сливки, пенки и перлы / Мария Ганькина, Вячеслав Букатов


// http://ps.1september.ru

12. Демиденко Е. Серьезно о смешном: (разговор о комическом в седьмом классе) / Екатерина Демиденко // http://center.fio.ru

13. Сельчёнок К. В. Часто ли мы смеемся вместе со своими детьми? / Константин Сельчёнок
//http://www.aquarun.ru/

14. Тандит С. Не бойся быть смешным! / Светлана Тандит


// http://ps.1september.ru

15. Юмор и одаренность


// http://www.sputnik.mto.ru
1-е апреля – никому не верю”

16. Блажина В. В. Вечер веселых игр и конкурсов: [апрельский вечер отдыха для детей] / В. В. Блажина


// Педсовет.- 2002.- N 1.- С. 10
Отдел интеллектуального отдыха

17. Блажина В. В. За кулисами Театра сатиры и юмора: [сценарий праздника] / В. В. Блажина


// Последний звонок.- 2002.- N 1.- С. 7-8
Отдел интеллектуального отдыха

18. Варанкина В. А. Праздник смеха и шуток / В. А. Варанкина


// Педсовет.- 1999.- N 1.- С. 13-15
Отдел интеллектуального отдыха

19. Варанкина Л. И. Юморинки: [конкурсы к 1 апреля] / Л. И. Варанкина


// Педсовет.- 1998.- N 1.- С. 15-16
Отдел интеллектуального отдыха

20. Гайдаенко Е. А. Сегодня 1 апреля / Е. А. Гайдаенко


// Последний звонок.- 2001.- N 1.- С. 12
Отдел интеллектуального отдыха

21. Гаранина О. А. Кто во что горазд / О. А. Гаранина


// Последний звонок.- 1999.- N 1.- С. 11-12
Отдел интеллектуального отдыха

22. Голенкова Н. В. Между… двенадцати стульев: сценарий вечера юмора для учащихся 8-9 классов / Н. В. Голенкова


// Читаем, учимся, играем.- 2001.- N 1.- С. 106-114
Отдел интеллектуального отдыха

23. Гудимов В. К первоапрельскому празднику: веселая азбука имен: (для младшего школьного возраста) / В. Гудимов


// Воспитание школьников.- 2004.- N 2.- С. 78-80
Читальный зал

24. Климина Т. И. Юморина / Т. И. Климина


// Педсовет.- 1999.- N 1.- С. 15-16
Отдел интеллектуального отдыха

25. Кравченко М. А. Первоапрелина: шоу-программа для старшеклассников / М. А. Кравченко


// Последний звонок.- 2001.- N 1.- С. 14
Отдел интеллектуального отдыха

26. Крючков В. От улыбки хмурый день светлей: Первое апреля – день смеха / В. Крючков


// Воспитание школьников. – 1998. – N 1. – С. 57-60
Читальный зал; здч; Отдел интеллектуального отдыха

27. Крючков В. Сколько рыжих, конопатых, посмотри!: первоапрельский праздник / В. Крючков


// Воспитание школьников.- 1999.- N 1.- С. 52-55
Отдел интеллектуального отдыха; Зал делового чтения

28. Кулаева Т. А. Жить без улыбки – просто ошибка: КВН, посвященный Дню смеха / Т. А. Кулаева


// Педсовет.- 2005.- N 1.- С. 10-12
Отдел интеллектуального отдыха

29. Летчикова О. Г. “Жизнь – к уму не пристежима”: [игры и развлечения на 1 апреля] / О. Г. Летчикова


// Сделай сам. Изд-во “Знание”.- 2002.- N 1.- C. 91-100
Абонемент; Читальный зал

30. Майер Т. И. С нами – смех! / Т. И. Майер


// Педсовет.- 2000.- N 1.- С. 12-13
Отдел интеллектуального отдыха

31. Огородникова Е. Н. Вокруг смеха / Е. Н. Огородникова


// Последний звонок.- 1999.- N 1.- С. 9-11
Отдел интеллектуального отдыха

32. Пашкова С. “Смеяться, право, не грешно…”: (первоапрельский праздник для старшеклассников) / С. Пашкова


// Воспитание школьников.- 2005.- N 2.- С. 74-79
Читальный зал

33. Пешкун Л. Классная юморина / Л. Пешкун


// Воспитание школьников.- 1999.- N 1.- С. 62-64
Отдел интеллектуального отдыха; Зал делового чтения

34. Родионова Л. А. КВН-ассорти: первоапрельский праздник / Л. А. Родионова


// Последний звонок.- 1999.- N 1.- С. 12-15
Отдел интеллектуального отдыха

35. Русских В. Школьная юморина: (празднуем День смеха) / В. Русских


// Воспитание школьников.- 2003.- N 2.- С. 64-65
Читальный зал

36. Титова В. А. Юморина: [сценарий праздника] / В. А. Титова


// Последний звонок.- 2002.- N 1- С. 8-9
Отдел интеллектуального отдыха

37. Харькова С. А. Суд над юмором / С. А. Харькова


// Последний звонок.- 2001.- N 1.- С. 13
Отдел интеллектуального отдыха

38. Чаюкова Г. Веселые вытворяшки: детская театрализованная развлекательная программа, посвященная Дню смеха / Г. Чаюкова


// Сценарии и репертуар.- 2003.- N 2.- С. 9-17
Отдел искусств

39. Черепанова Е. Н. День улыбки: [сценарий праздника] / Е. Н. Черепанова


// Педсовет.- 2002.- N 1.- С. 11-13
Отдел интеллектуального отдыха

40. Читиков В. Эх, лапти: игровая программа-розыгрыш к 1 апреля / В. Читиков


// Чем развлечь гостей.- 2003.- N 2.- С. 47-51
Читальный зал

41. Шуклина О. В. 1 апреля – никому не верю / О. В. Шуклина


// Последний звонок.- 2000.- N 1.- С. 6-7
Отдел интеллектуального отдыха

Юмористические произведения на уроках литературы

42. Григорова А. По индейским тропам: урок-игра в 5-м кл. по рассказу О. Генри “Вождь краснокожих” / А. Григорова


// Литература.- 2004.- N 47 (дек.).- С. 15
Читальный зал

43. Колокольцев Е. Н. “Пестрым бисером вашего лексикона”: рассказы Михаила Зощенко. VI класс / Е. Н. Колокольцев


// Литература в школе.- 1998.- N 5.- С. 142-148
Читальный зал; Зал делового чтения

44. Крамарь Е. Жизнь и творчество А. П. Чехова: метод. разработка обобщающего урока литературы в 5-м кл. с использованием игровой формы / Е. Крамарь


// Литература.- 2004.- N 27/28 (июль).- С. 23-27: ил.
Читальный зал

45. Мургина О. И. Имя славное Пруткова, имя громкое Козьмы!: сценарий литературного вечера, посвященного 200-летию Козьмы Пруткова / О. И. Мургина


// Читаем, учимся, играем.- 2001.- N 1.- С. 97-105
Отдел интеллектуального отдыха

46. Новиков Д. В. Смешное в рассказах М. Зощенко “Калоша”, “Встреча”: конспект урока внекл. чтения / Д. В. Новиков


// Русский язык.- 2004.- N 29 (авг.).- С. 2-3: ил.
Читальный зал

47. Саушкина Т. “Входя в мир Чехова…”: особенности юморист. рассказов: [урок для 6-го кл.] / Т. Саушкина


// Литература.- 2004.- N 27/28 (июль).- С. 28: ил.
Читальный зал

Список подготовлен Н. А. Волковой, главным библиографом
ч. 1

izumzum.ru

ЮМОР КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ В ПОЗИТИВНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

Воспитание и обучение детей предполагает, прежде всего, формирование личности в соответствии с принятыми в обществе традициями культуры, ценностями и идеалами, личности, соответствующей требованиям современного мира. Воспитание и обучение, как части педагогической науки, включают систему теорий, технологий, принципов, условий реализации взаимодействия педагогов и воспитанников с целью формирования такой личности.

Как отмечает С.В. Колесова, в основе современных конкретных педагогических систем образования, воспитания и обучения человека лежат размышления о таких базисных категориях, как «человек», «развитие», «совершенствование». Педагогическая деятельность направлена на пробуждение, формирование, развитие и окультуривание позитивных возможностей духовного и телесного, т.е. нравственного и физического становления человека. Эти задачи решаются в концепции позитивной педагогики. Идеи позитивной педагогики имеют генетические связи с рядом современных педагогических концепций и пока довольно трудно выделить их специфику, позитивная педагогика пока еще не определена как самостоятельная научная школа. Имена великих педагогов: Я.А. Каменского, Ж.Ж. Руссо, И.Г. Песталоцци, Й.Ф. Гербарта, К.Д. Ушинского, Н.И. Пирогова, Л.Н. Толстого, А.С. Макаренко, В.А. Сухомлинского,  Н.Е. Щурковой и многих других, – это имена великих педагогов-гуманистов, которые уделяли особое значение вопросам воспитания достойного  Человека – субъекта своей жизни, умеющего строить собственную достойную жизнь, нести ответственность за то, какую жизнь он выбирает.

Позитивная педагогика предполагает уверенность в возможности управления человеком своими отрицательными чертами и отрицательными сторонами жизни  в ходе личного самосовершенствования и продуктивного общения с миром и людьми. Самосовершенствование – это сложный процесс позитивных изменений длиною в жизнь. Он предполагает попытку человека преодолеть или обуздать отрицательные эмоции и качества своей личности, развитие умений находить положительное в различных жизненных ситуациях и обстоятельствах. Обычно, здоровый нормальный человек стремиться избегать отрицательных эмоций и проявлений жизни, возникающих в результате ошибочных поступков, взглядов или принятых решений. Позитивная педагогика вырастает из убеждения в преобразующей силе человека, из веры в способность людей в той или иной мере раскрыть свои позитивные личностные возможности.

Позитивная педагогика исходит из того, что для позитивного проживания жизни человеку необходимо научиться разумному выбору, ориентированному на общечеловеческие ценности: добро, истину, красоту, любовь и Человека – как гаранты позитивного отношения к жизни, научиться позитивно принимать мир и самого себя. Важно научить человека осознавать возможный риск и ответственность за совершаемый выбор, научить понимать, что это естественно, что без риска и ответственности невозможны успех и достижение целей. Умение совершать выбор и позитивно относиться к миру обеспечивают человеку защиту от постоянной и изнурительной борьбы с самим собой и объективной реальностью. Так человек научается ценить позитивное, доброе, достойное и в жизни, и в самом себе и в мире в целом [3, 4].

Учитель, реализующий позитивную педагогику развивающего обучения на практике, с уверенностью смотрит в завтрашний день, он щедр на улыбки, понимает шутки, любит юмор. Юмор может и должен быть использован как профессиональное средство формирования позитивного восприятия в педагогической деятельности. Юмор – очень сильное воспитательное средство [1, 300].

В приемах юмора скрыты огромные ресурсы. Зарубежные специалисты-психологи  считают, что только за счет социально-психологических факторов эффективность учебно-воспитательного процесса может быть значительно повышена. Смех имеет прямое отношение к педагогике и психологии. Веселье, бодрость – это здоровье. А смех и улыбки в классе – это еще и учеба с удовольствием.

Позитивное педагогическое восприятие неотделимо от чувства юмора, которое помогает педагогу не терять уверенности в себе, в своих учениках и бодрости при любых, самых сложных обстоятельствах, в самых непростых педагогических ситуациях. Смех, позитивная атмосфера сильнее уныния и безнадежности.

По мнению В.А. Сухомлинского смех, юмор ребенка, — это и оборотная сторона его мышления, это умение тонко видеть, понимать и чувствовать мир, это способность оптимистически относиться к себе и к окружающему. Способность видеть в нарушении дисциплины смешное и пристыдить смешным — в этом проявляется умение проникнуть умом и сердцем в духовный мир ребенка [4, 177].

Юмор может выступать не только как черта характера, но и рассматриваться как педагогическое средство. Шутка, несомненно, сближает людей, помогает наладить добрые человеческие отношения. При правильном применении обладает большой силой нравственного влияния на человека. Юмор помогает найти правильный подход к воспитаннику, не только избежать желания повысить голос, наказать, но и вообще обойтись без наказания, замечания. Эмоциональный контакт, вызванный шуткой, веселым рассказом, улучшает взаимоотношение с воспитуемым, вызывает доброе отношение, доверие к старшему. Насмешка – очень действенное воспитательное средство. Н.В. Гоголь справедливо утверждал, что «смех действует даже на того, на кого уже вообще ничего не действует».

М.И. Станкин указывает целый ряд педагогических функций комического: воспитательная, познавательная, оздоровительная, развлекательная, успокаивающая. Теплая, хорошая шутка сближает людей, помогает наладить добрые отношения, она обладает большой силой нравственного влияния на учеников. Юмор способствует возникновению эмоционального и интеллектуального сопереживания, что формирует взаимное уважение субъектов обучения, поддерживает их интерес друг к другу, повышает развивающий эффект. Юмор помогает педагогу найти правильный подход к учащимся, не только избежать желания повысить голос, наказать, но и вообще обойтись без наказаний и замечаний [5, 240].

В работе с учащимися немалую роль играет оптимизм педагога.   Оптимизм – жизнерадостное восприятие мира, проникнутое верой в светлое и справедливое будущее, в неизбежность торжества добра над злом. Оптимизм – важнейший способ ориентации личности в обществе и окружающем мире. Оптимизм требует удовлетворения разнообразных потребностей личности. Удовлетворение этих потребностей делает жизнь людей яркой, предает ей смысл, делает человека жизнерадостным, порождает его оптимистическое отношение к будущему. Одной из целей педагогической деятельности является формирование у подрастающего поколения именно такого отношения к миру, такой практической и ценностной ориентации. Оптимизм преподавателя важен младшим школьникам и потому, что вера старшего в их способности, интеллектуальные возможности – важнейший источник их веры в себя, веры вдохновляющей на учебу, самовоспитание.

Для учителя есть профессиональная необходимость быть оптимистом. Только в этом случае можно правильно воспитывать учащихся. Кроме того, по данным отечественных социальных психологов, мажорный микроклимат, добрые оптимистические отношения в коллективе, повышают эффективность обучения на 15-18% [5, 244].

В практике педагогической деятельности возможно использование различных приемов юмора, как средства воспитания таких, как ирония, пародия, парадокс, двойное истолкование, повторение как прием остроумия, остроумие нелепости, сравнение по отдельному или случайному признаку, доведение до абсурда, намек, ложное противопоставление, обратное  сравнение, смешение стилей. Использование этих средств для развития чувства юмора у детей возможно как на уроках, так и в ходе воспитательной работы. Формами организации образовательного процесса с использованием юмора как педагогического средства могут быть КВН, дидактическая игра, игра-шутка, викторина, классный час, соревнования, конкурсы, олимпиады.

Наше исследование проявления чувства юмора у младших школьников показывает, что большинство младших школьников обладают достаточно хорошо развитым чувством юмора, они способны адекватно откликаться на смешное в учебно-воспитательном процессе. Диагностика проводилась в одной из школ г. Барнаула, во 2 классе, в эксперименте принимали участие 23 учащихся. Для этого был использован «Тест на уровень сформированности чувства юмора» Т.В. Орловой. Цель данного теста определить уровень сформированности чувства юмора у младших школьников.

Анализ полученных данных показал, что большинство учащихся 61%     (14 чел.) имеют средний уровень развития чувства умора, это учащиеся, которые часто смеются над шутками своих знакомых, рассказывают веселые истории, один из любимых жанров  у них, это комедия. Высокий уровень имеют 13% (3 чел.), это учащиеся, которые выбрали большинство верных ответов. Например, с легкостью  могут выходить с юмором из неприятных ситуаций, не подадут вида при обнаружении обмана.  И есть учащиеся 26%     (6 чел.), которые в большинстве ситуаций выбрали неправильные ответы, что характеризует у них низкий уровень развития чувства юмора. Например, в плохом настроении очень раздражаются когда слышат чужой смех окружающих.

Таким образом, по результатам проведенного исследования можно сделать вывод о том, что большинство учащихся показали хорошие результаты. Значит, юмор можно и нужно использовать как педагогическое средство для обучения и воспитания детей. Однако, около 26% учащихся нуждаются в развитии чувства юмора, умения посмеяться над собой, находить комичное в серьезной или трудной ситуации, что будет обеспечивать формирование у них оптимизма. Чувство юмора – бесценное качество, позволяющее человеку избегать стрессов, конфликтов, противостояний, сложностей во взаимоотношениях с людьми и в разрешении сложных жизненных ситуаций. Юмор – эффективный инструмент воспитания и обучения, который успешно может быть использован для решения задачи развития позитивного мышления ребенка.

Человек с позитивным мышлением в любой сложной жизненной ситуации сосредоточен на деятельности, действии. Он ищет возможные решения, различные варианты выхода из проблемной ситуации. Негативно мыслящий человек, напротив, сосредоточен на своем состоянии, своих чувствах, переживаниях, что мешает ему действовать и искать варианты для преодоления возникших трудностей.

Позитивная педагогика предполагает научение человека разумному выбору, ориентированному на ведущие ценности – добро, истину, красоту, любовь и Человека, как безусловную и высшую ценность на Земле. Разумный выбор совершается на основе позитивного мышления. Поэтому одна из главных задач позитивной педагогики – это воспитание позитивного мышления ребенка. Умение мыслить позитивно, обеспечивает человеку защиту от негативных влияний реальной действительности, других людей, облегчает работу над собой, преодоление своих негативных проявлений или недостатков, возможность их замещения позитивным опытом поведения и отношения.          С позиции позитивной педагогики не следует «бороться с недостатками», необходимо замещать их позитивными привычками, установками, опытом [2, 192].

В процессе практической реализации позитивной педагогики возможно применение  как традиционных, так и современных форм воспитания, основанных на использовании юмора как воспитательного средства. В практике воспитательной работы с младшими школьниками накоплен значительный опыт использования таких мероприятий, как «День смеха», юморина, КВН, веселая викторина, игры-шутки. Создание комического образа в рисовании, лепке и аппликации по литературным, музыкальным произведениям, мультфильмам, реальным ситуациям.

Нет хороших методов воспитания или плохих, эффективных или неэффективных. Все зависит от того, как они применяются. Все важные, все необходимые, все могут быть как эффективными, так и бесполезными. Все дело в направленности, особенности применения методов. В связи с этим метод воспитания определяют как систему приемов и средств, используемых для достижения поставленной педагогической цели.

В практике педагогической деятельности возможно использование различных приемов юмора, как средства воспитания таких, как ирония, пародия, парадокс, двойное истолкование, повторение как прием остроумия, остроумие нелепости, сравнение по отдельному или случайному признаку, доведение до абсурда, намек, ложное противопоставление, обратное  сравнение, смешение стилей.

Каждый классный руководитель может сегодня легко найти готовые разработки сценариев в многочисленных публикациях и сети Интернет. Важно, чтобы ребята приняли идеи выбранного учителем сценария, сделали его максимально «своим» и внесли свои предложения, свои коррективы с учетом их интересов и потребностей. По нашему опыту, любые мероприятия, с использованием юмора как средства позитивного воспитания, вызывают у детей живой отклик, приносят удовлетворение, как детям, так и педагогу.

Список литературы:

 1. Колесова, С.В. Позитивное мышление как основа позитивной педагогики // Педагогика в современном мире: сборник статей всероссийской научной конференции / Ред. Сост. Т.Б. Алексеева, И.В. Гладкая, И.Э. Кондракова, Н.М. Федорова. – СПб.: Изд-во «Лема», 2011. – 305 с.
 2. Колесова С.В. Позитивное мышление как условие становления позитивного «образа мира» в социальном опыте ребенка // В сборнике: Категория «социального» в современной педагогике и психологииматериалы Научно-практической конференции, (заочной) с международным участием. редколлегия сборника: А.Н. Ярыгин, А.А. Коростелев, О.И. Донина и др., 2013. – С. 190-195.
 3. Колесова С.В. Позитивная педагогика как педагогическая теория // Педагогическое образование на Алтае, 2009. – №2 – С. 4-6.
 4. Сухомлинский, В.А. О воспитании / В. А. Сухомлинский ; Сост. и авт. вступ. очерков С. Соловейчик. — изд. 5. — Москва : Политиздат, 1995. –  271 с.
 5. Станкин, М.И. Юмор как средство психолого-педагогического воздействия: От смешного до серьезного – один шаг : учебное пособие /  М.И. Станкин. – Москва : Издательство Московского психолого-социального института ; Воронеж : Издательство НПО «Модек», 2007. – 256 с.

  ЮМОР КАК СРЕДСТВО ВОСПИТАНИЯ В ПОЗИТИВНОЙ ПЕДАГОГИКЕ

  Written by: Ломака Дарья Викторовна

  Published by: БАСАРАНОВИЧ ЕКАТЕРИНА

  Date Published: 06/08/2017

  Edition: ЕВРАЗИЙСКИЙ СОЮЗ УЧЕНЫХ_ 30.12.2014_12(09)

  Available in: Ebook

euroasia-science.ru

Смех и юмор в работе педагога – Освіта.UA