Титульна сторінка реферату зразок – Образцы оформления титульного листа реферата, курсовой, дипломной и контрольной работы

Содержание

Зразок оформлення титульної сторінки реферату

Титульний аркуш розробки, реферату, презентації або іншого документа — перша сторінка, на якій зазначаються дані про автора, назву матеріалу та інші відомості, т. зв. «вихідні» дані.

Чи є правила оформлення титульного аркуша?

Незважаючи на те, що в кожному Вузі є свої вимоги до оформлення будь-якого виду робіт, ГОСТом прописані основні стандарти, яких слід дотримуватися при написанні титульної сторінки реферату. Це надзвичайно важливо, адже у разі неправильного оформлення, викладач може знизити оцінку.

Яким ГОСТом регулюється оформлення титульного аркуша?

Оформлення титульного аркуша регулюється ГОСТ 2.105-95. Він прийнятий у 95 році і по сьогоднішній день є основним стандартом оформлення титульних аркушів для всіх типів робіт: курсових, дипломних, рефератів і контрольних робіт.

Даний ГОСТ діє у всіх країнах СНД, у тому числі:

o Росія

o Білорусь

o Україна

o Казахстан

Розмір полів для титульного аркуша:

o ліве поле-30 мм;

o праве поле-10 мм;

o верхнє поле-20 мм;

o нижнє поле: 20 мм.            

Який шрифт повинен бути в титульному аркуші?

У гості вказано розмір шрифту 14 для всіх полів, крім заголовку і назви роботи. Зазвичай Times New Roman або інший шрифт без зарубок.

Всі дані, крім інформації про студента вирівнюються по центру.

Зазвичай титульний аркуш розробки, реферату, доповіді, портфоліо тощо містить (зверху вниз):

Крок 1. Міністерство освіти

Вказуємо міністерство освіти вашої країни (14 шрифт, великі літери)

Крок 2. Універ.

Слідом — повне найменування і форма власності навчального закладу (14 шрифт, великі літери)

Крок 3. Кафедра.

Після цього вказуємо кафедру (14 шрифт)

Крок 4. Тип роботи.

Після цього в залежності від типу робіт, заголовними літерами (16 шрифт, напівжирної накреслення Bold):

 • ДИПЛОМНА РОБОТА
 • КУРСОВА РОБОТА
 • КОНТРОЛЬНА РОБОТА
 • РЕФЕРАТ

 

Крок 5. Тема роботи.

Повна назва теми, класичне написання 16 шрифт, жирний, рядковий регістр

Крок 6. Дані виконавця та перевіряючого

Дані виконавця та перевіряючого для різних робіт оформлюються по різному, але завжди мають 14 розмір шрифту і написання в нижньому регістрі.

Можуть знизити оцінку за неправильне оформлення титульного.Оформлення титульного аркуша це важливий момент на будь-якому предметі і є частиною норми контролю.

Якщо викладач прийняв роботу, в якій невірно оформлений титульний аркуш, знижувати бал за це він не має права, оскільки в даному випадку робота була перевірена і схвалена рецензентом.

Для яких університетів підходить

Дані правила є ГОСТом. Тому вони універсальні і підходять для будь-якого університету на території Росії, України та інших країн СНД.

Якщо ви принципово не хочете його переробляти, коли цього вимагає викладач, можете посилатися на ГОСТ 2.105-95. в якому чітко прописано, для кого і як він діє.

Чи відрізняється оформлення для різних предметів?

Зразок оформлення титульного не залежить від предмета. Всі його елементи можуть залишатися однаковими і змінюватися тільки найменування предмета.

Винятком є контрольні роботи, які з деяких предметів можуть потребувати титульного аркуша для зошита. Це звичайною формат аркуша A4 зігнутий навпіл.

Чи відрізняється оформлення для спеціальностей?

Абсолютно не має значення і спеціальність. Всі елементи залишаються незмінними, крім спеціальності, яку потрібно міняти на актуальну.

topi.com.ua

Зразок оформлення титульної сторінки реферату

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра мовної та психолого-

педагогічної підготовки

Реферат

З історії розвитку наукового стилю

Виконав(-ла)

студент(-ка) 12 групи ФЕФ

(прізвище, ім’я, по батькові)

Перевірила

викладач

(прізвище, ім’я, по батькові)

Одеса 2009

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Завдання 1. Підготуйте список літературних джерел, необхідних для розкриття запропонованих тем реферату.

 • Наукові версії вчених про походження української мови.

 • Функції мови в економічній науці.

 • Види економічних словників.

 • З історії розвитку наукового стилю.

Завдання 2. Напишіть вступ до реферату на тему: «Ділові якості фахівця».

Завдання 3. Опрацюйте тему реферату «Мистецтво ведення ділової розмови». Викладіть основні положення теми, вилучені з прореферованих праць.

Завдання 4. Підготуйте висновок до опрацьованої теми реферату, обраної вами для самостійної роботи.

Завдання 5. Підготуйте зразок оформлення титульної сторінки реферату.

Завдання 6. Складіть і запишіть план до підготовленого вами реферату.

Завдання 7. До тексту «Ринкова економіка», поданого нижче, складіть питальний, називний та тезовий плани.

Завдання 8. Перекладіть словосполучення українською мовою.

Бывший директор, высокоуважаемый господин, должностной оклад, исходящая бумага, наложенный платеж, первичная документация, представленные материалы, приглашенные члены комиссии, регистрационный список, собственное распоряжение, согласительное совещание, арендная плата, безналичный расчет, биржевой контракт, виновная сторона, временное пользование, вступительный взнос, высококачественный товар, городской бюджет, дальнейшее пользование, данный договор, договорная возмездная основа, долевая собственность, занимаемая должность, неприбыльная деятельность, остаточная (добавочная) стоимость, существенные недостатки, учредительное собрание.

Завдання 9. Відредагуйте подані словосполучення.

Дякувати Вас, завдати шкоду, потребувати в допомозі, наслідувати дорослим, вибачити його, зазнати збитки, завдати неприємності, постачати сировиною, відповідати на українській мові, прагнути до перемоги, доглядати за хворими, сміятися з себе, одружитися на І.М. Лісовій.

Завдання 10. Перекладіть текст українською мовою. Виконайте запропоновані завдання:

а) запишіть текст у вигляді реферату;

б) укажіть, які мовностилістичні засоби оформлення наукового тексту використано. Свою відповідь проілюструйте прикладами із тексту;

в) випишіть із тексту ключові слова.

Рыночная экономика

Рынок, если давать ему самое общее определение, – это совокупность всех сделок купли и продажи товаров и услуг. Данное положение легко иллюстрировать примерами из повседневной жизни: в такие сделки вступает каждый, когда, скажем, покупает продукты в магазине или оплачивает проезд на транспорте.

У нас рынок часто отождествляют с базаром. Между тем этот вид торговли имел место еще при зарождении товарного хозяйства. В странах Запада существует развитая рыночная система, состоящая из нескольких видов рынков функционального назначения. В нее входят рынки потребительских товаров и средств производства. В условиях НТР быстро развивается рынок научно-технических разработок: научные организации и предприятия продают патенты (права на изобретения) и лицензии (права на использование изобретений), а самое главное – предлагают для продажи научно-технические разработки – готовые плоды научно-технического прогресса, пригодные для прямого внедрения, и так называемые ноу-хау – опыт и услуги по внедрению в производство новинок науки, техники и технологии. Имеется рынок наемной рабочей силы. При участии банков действует рынок инвестиций – долгосрочных капитальных вложений, ориентированных на новое строительство. На базе центральных банков, выпускающих деньги и ценные бумаги, организуется рынок ценных бумаг (акций и облигаций) и рынок иностранных валют.

Современное рыночное хозяйство во многом отличается от того его стихийного состояния, которое имело место до XX столетия. Сейчас все большая часть продукции создается по заказам крупных фирм и государства, а товары доходят до потребителей через хозяйственных агентов – посредников. Производители продукции предварительно изучают и формируют вкусы и потребности покупателей с помощью маркетинга – системы управления предприятием, которая позволяет лучше приспособить производство к требованиям рынка для более выгодной продажи товаров. Современная рыночная организация включает большую сеть бирж – органов, регулирующих торговые сделки.

Все указанные виды рынков имеют общие признаки и законы развития. На них постоянно проводятся своеобразные «голосования»: покупатели отдают свои доллары, рубли и иные деньги за выбранные ими товары. Итоги такого «референдума» отражают рыночные цены. Рыночная цена – это фактическая цена, которая свободно устанавливается в соответствии со спросом и предложением товаров. Она дает знать о предложении продуктов со стороны продавцов и платежеспособном спросе покупателей. Такая цена поощряет людей, которые рационально используют производственные возможности для получения конечных лучших результатов. От нее зависит, кто и насколько увеличит свои доходы, или же, наоборот, понесет убытки. Стало быть, рыночная цена – словно барометр – определяет состояние «погоды» в товарном хозяйстве и направляет хозяйственную деятельность на достижение лучших конечных результатов.

Достижение в рыночном хозяйстве равновесия спроса и предложения – свидетельство наибольшей эффективности экономики. Кто и как обеспечивает это равновесие? Рынок давно открыл мощную силу, которая не насильственными мерами, а чисто экономическими способами заставляет продавца и покупателя склоняться к равновесной цене. Такой силой является конкуренция – соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи товаров.

Рыночная борьба за выживание и экономическое процветание – закон товарно-рыночного хозяйства. В соперничестве побеждает тот, кто совершенствует технику и организацию производства, создает продукты с меньшими затратами. Терпят поражение все, кто не достигает общественно нормального уровня хозяйствования. Свободная, ничем не ограниченная конкуренция – движущая сила саморегулирования рыночной экономики.

Завдання 11. Перекладіть текст українською мовою. Поясніть правопис іншомовних слів. Визначте, які слова є «книжними», «нейтральними», який стиль мовлення вони створюють.

studfiles.net

Зразок оформлення титульної сторінки реферату

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

ОДЕСЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ЕКОНОМІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Кафедра мовної та психолого-

педагогічної підготовки

Реферат

З історії розвитку наукового стилю

Виконав(-ла)

студент(-ка) 12 групи ФЕФ

(прізвище, ім’я, по батькові)

Перевірила

викладач

(прізвище, ім’я, по батькові)

Одеса 2009

ЗАВДАННЯ ДЛЯ САМОКОНТРОЛЮ

Завдання 1. Підготуйте список літературних джерел, необхідних для розкриття запропонованих тем реферату.

 • Наукові версії вчених про походження української мови.

 • Функції мови в економічній науці.

 • Види економічних словників.

 • З історії розвитку наукового стилю.

Завдання 2. Напишіть вступ до реферату на тему: «Ділові якості фахівця».

Завдання 3. Опрацюйте тему реферату «Мистецтво ведення ділової розмови». Викладіть основні положення теми, вилучені з прореферованих праць.

Завдання 4. Підготуйте висновок до опрацьованої теми реферату, обраної вами для самостійної роботи.

Завдання 5. Підготуйте зразок оформлення титульної сторінки реферату.

Завдання 6. Складіть і запишіть план до підготовленого вами реферату.

Завдання 7. До тексту «Ринкова економіка», поданого нижче, складіть питальний, називний та тезовий плани.

Завдання 8. Перекладіть словосполучення українською мовою.

Бывший директор, высокоуважаемый господин, должностной оклад, исходящая бумага, наложенный платеж, первичная документация, представленные материалы, приглашенные члены комиссии, регистрационный список, собственное распоряжение, согласительное совещание, арендная плата, безналичный расчет, биржевой контракт, виновная сторона, временное пользование, вступительный взнос, высококачественный товар, городской бюджет, дальнейшее пользование, данный договор, договорная возмездная основа, долевая собственность, занимаемая должность, неприбыльная деятельность, остаточная (добавочная) стоимость, существенные недостатки, учредительное собрание.

Завдання 9. Відредагуйте подані словосполучення.

Дякувати Вас, завдати шкоду, потребувати в допомозі, наслідувати дорослим, вибачити його, зазнати збитки, завдати неприємності, постачати сировиною, відповідати на українській мові, прагнути до перемоги, доглядати за хворими, сміятися з себе, одружитися на І.М. Лісовій.

Завдання 10. Перекладіть текст українською мовою. Виконайте запропоновані завдання:

а) запишіть текст у вигляді реферату;

б) укажіть, які мовностилістичні засоби оформлення наукового тексту використано. Свою відповідь проілюструйте прикладами із тексту;

в) випишіть із тексту ключові слова.

Рыночная экономика

Рынок, если давать ему самое общее определение, – это совокупность всех сделок купли и продажи товаров и услуг. Данное положение легко иллюстрировать примерами из повседневной жизни: в такие сделки вступает каждый, когда, скажем, покупает продукты в магазине или оплачивает проезд на транспорте.

У нас рынок часто отождествляют с базаром. Между тем этот вид торговли имел место еще при зарождении товарного хозяйства. В странах Запада существует развитая рыночная система, состоящая из нескольких видов рынков функционального назначения. В нее входят рынки потребительских товаров и средств производства. В условиях НТР быстро развивается рынок научно-технических разработок: научные организации и предприятия продают патенты (права на изобретения) и лицензии (права на использование изобретений), а самое главное – предлагают для продажи научно-технические разработки – готовые плоды научно-технического прогресса, пригодные для прямого внедрения, и так называемые ноу-хау – опыт и услуги по внедрению в производство новинок науки, техники и технологии. Имеется рынок наемной рабочей силы. При участии банков действует рынок инвестиций – долгосрочных капитальных вложений, ориентированных на новое строительство. На базе центральных банков, выпускающих деньги и ценные бумаги, организуется рынок ценных бумаг (акций и облигаций) и рынок иностранных валют.

Современное рыночное хозяйство во многом отличается от того его стихийного состояния, которое имело место до XX столетия. Сейчас все большая часть продукции создается по заказам крупных фирм и государства, а товары доходят до потребителей через хозяйственных агентов – посредников. Производители продукции предварительно изучают и формируют вкусы и потребности покупателей с помощью маркетинга – системы управления предприятием, которая позволяет лучше приспособить производство к требованиям рынка для более выгодной продажи товаров. Современная рыночная организация включает большую сеть бирж – органов, регулирующих торговые сделки.

Все указанные виды рынков имеют общие признаки и законы развития. На них постоянно проводятся своеобразные «голосования»: покупатели отдают свои доллары, рубли и иные деньги за выбранные ими товары. Итоги такого «референдума» отражают рыночные цены. Рыночная цена – это фактическая цена, которая свободно устанавливается в соответствии со спросом и предложением товаров. Она дает знать о предложении продуктов со стороны продавцов и платежеспособном спросе покупателей. Такая цена поощряет людей, которые рационально используют производственные возможности для получения конечных лучших результатов. От нее зависит, кто и насколько увеличит свои доходы, или же, наоборот, понесет убытки. Стало быть, рыночная цена – словно барометр – определяет состояние «погоды» в товарном хозяйстве и направляет хозяйственную деятельность на достижение лучших конечных результатов.

Достижение в рыночном хозяйстве равновесия спроса и предложения – свидетельство наибольшей эффективности экономики. Кто и как обеспечивает это равновесие? Рынок давно открыл мощную силу, которая не насильственными мерами, а чисто экономическими способами заставляет продавца и покупателя склоняться к равновесной цене. Такой силой является конкуренция – соперничество между участниками рыночного хозяйства за лучшие условия производства, купли и продажи товаров.

Рыночная борьба за выживание и экономическое процветание – закон товарно-рыночного хозяйства. В соперничестве побеждает тот, кто совершенствует технику и организацию производства, создает продукты с меньшими затратами. Терпят поражение все, кто не достигает общественно нормального уровня хозяйствования. Свободная, ничем не ограниченная конкуренция – движущая сила саморегулирования рыночной экономики.

Завдання 11. Перекладіть текст українською мовою. Поясніть правопис іншомовних слів. Визначте, які слова є «книжними», «нейтральними», який стиль мовлення вони створюють.

studfiles.net

Титульна сторінка реферату – зразок

Одним з видів робіт, з якими найчастіше доводиться стикатися як студентам, так і школярам, є реферати. І якщо в школі вимоги до оформлення титульного листа не є критичними і часто залежать від уподобань викладача, то в університеті все набагато серйозніше. Як і в будь-якій іншій роботі, будь то курсова або навіть диплом, від оформлення заголовного аркуша безпосередньо залежить не тільки оцінка, а й чи буде прийнята робота.

Як правильно оформити титульну сторінку реферату

Зразок правильно оформленою титульній сторінці, як правило, надають викладачі або його можна попросити в деканаті. Крім цього, випускають безліч методичок, в яких детально описані всі вимоги. Якщо Ви з якихось причин не можете скористатися цією інформацією, то ми постараємося розповісти Вам про основні принципи оформлення головної сторінки.

Весь лист можна розділити на чотири основні блоки: верхній, центральний, правий і нижній.

 • Верхній блок. У ньому вказується назва міністерства, повна назва навчального закладу та назва факультету і кафедри.
 • Центральний блок. Тут необхідно вказати тип роботи (в нашому випадку це реферат), назва дисципліни і тема реферату.
 • Правий блок. У ньому вказують дані виконавця та перевіряючого, також в цьому блоці необхідно залишити місце для оцінки.
 • Нижній блок. Тут все просто: назва населеного пункту, в якому розташований ВНЗ і рік написання реферату.

І, природно, є і деякі інші вимоги. Як і в усьому рефераті, поля повинні складати 3 см – ліве, 1,5 см – праве, і по 2 см верхнє і нижнє, шрифт – TimesNewRoman 14 пт, а для виділення назви роботи можна вибрати 16 пунктів. Крім цього, варто пам’ятати про те, що практично всю інформацію на титульному аркуші пишуть великими літерами. Також, всі блоки, крім правого, вирівнюються по центру.

Чи змінюється оформлення титульної сторінки в залежності від предмета і спеціальності?

Оформлення головної сторінки реферату не залежить від предмета або спеціальності. Всі елементи залишаються однаковими, змінюється лише назва кафедри та дисципліна. Однак, деякі викладачі, особливо якщо мова йде про «старої школи», часто висувають свої власні вимоги, так що починаючи оформлення реферату, титульний лист, зразок найкраще питати безпосередньо у викладача. Таким чином, Ви напевно зможете зробити все правильно. До речі, варто пам’ятати про те, що якщо викладач вже прийняв реферат, то знижувати оцінку за неправильно оформлений титульний лист він вже не має права, адже вважається, що прийнявши роботу, він її схвалив.

Чи обов’язкове самостійне оформлення реферату?

Титульний лист, зразок якого Ви без проблем можете завантажити в інтернеті або попросити у викладача, є «обличчям» Вашої роботи, а тому його оформлення варто приділяти особливу увагу. Деякі студенти або школярі просто завантажують готовий зразок і вставляють в нього свої дані, проте, застосування такого методу часто призводить до помилок. Справа в тому, що довжина назви навчального закладу, дисципліни або назва реферату часто відрізняються по довжині. І якщо, наприклад, назва Вашої роботи перевищує довжину зразка, то відступи між центральним і правим блоком збиваються і, в результаті, титульний лист вже просто не поміщається на одну сторінку. Якщо Ви не хочете витрачати час на вирівнювання всіх відступів або на складання головної сторінки самостійно, ми рекомендуємо Вам звернутися до фахівців. У нас працюють автори, які мають величезний досвід не тільки в написанні, але і в правильному оформленні рефератів, включаючи титульні аркуші.

Завантажити зразок титульної сторінки реферату 2017

> Завантажити зразок

zrazok.pp.ua

Зразок оформлення титульної сторінки реферату

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Інститут української філології

Кафедра української літератури

Українська вертепна драма

Реферат

з історії української літератури

студентки 205-УР групи

Савчук Марини Сергіївни

Київ – 2012

Додаток Б

____________________________________________________________________

Зразок оформлення титульної сторінки курсової роботи

Міністерство освіти і науки України

Національний педагогічний університет імені М. П. Драгоманова

Інститут української філології

Кафедра української літератури

Образ доби в історичних романах

Івана Нечуя-Левицького

Курсова робота

з історії української літератури

студентки 206-УР групи

Дмитренко Тетяни Юріївни

Науковий керівник:

кандидат філологічних наук,

ст. викладач кафедри

української літератури

Григоренко Ірина Василівна

Київ – 2012

Додаток В

____________________________________________________________________

Зразок оформлення змісту в рефераті

ЗМІСТ

Вступ………………………………………………………………………..…… 3

1. Визначення поняття “вертеп”……………………………………………..……. 4

2. Різновиди українського вертепу………………………………………….…….. 6

3. Сюжет та образи вертепів………………………………………………………. 13

Висновки………………………………………………………………….……. 12

Додаток Д

____________________________________________________________________Зразок оформлення змісту в курсовій роботі

ЗМІСТ

ВСТУП……………………………………………………………………………

3

РОЗДІЛ І

ІСТОРИЧНА ПРОЗА В УКРАЇНСЬКІЙ ЛІТЕРАТУРІ ..…

5

1.1.

Козацька доба в художній літературі ХІХ століття……………

5

1.2.

Жанрово-стильова специфіка історичного роману в українській літературі……………………………………………

9

РОЗДІЛ ІІ

ЗОБРАЖЕННЯ НАЦІОНАЛЬНО-ВИЗВОЛЬНОЇ БОРОТЬБИ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ В ІСТОРИЧНІЙ ПРОЗІ І. НЕЧУЯ-ЛЕВИЦЬКОГО..……………………………

14

2.1.

Відображення подій доби Хмельниччини в романі “Князь Єремія Вишневецький”…………………………………………..

14

2.2.

Художня трансформація історичних фактів доби Руїни у романі “Гетьман іван Виговський”……………………………..

18

2.3.

Особливості творення образів історичних осіб у романах І. Нечуя-Левицького………………………………………………

21

ВИСНОВКИ……………………………………………………………………….

24

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ…………………………………

27

ДОДАТКИ………………………………………………………………………..

30

Додаток Е

____________________________________________________________________

Зразок оформлення вступу в курсовій роботі вступ

Звернення письменників до історичного минулого не було випадковим, бо зумовлювалося життям українського народу, сповненим величезними історичними зрушеннями. Митці усвідомлювали, що в умовах бездержавності звернення до історичного минулого є справою політичною, але використовували його не тільки як засіб політичної агітації, “…а включали його в систему культурно-політичних та естетичних цінностей українського народу”. Один з найвідоміших українських письменників І. Нечуй-Левицький своє завдання також вбачав у тому, щоб дати белетризований виклад історії України, опертої на такі достовірні історичні факти, які могли б викликати справжній інтерес народу до свого минулого.

І. Нечуй-Левицький починає писати брошури та романи на історичну тему тоді, коли його твори на соціально-побутові теми давно вже стали класикою української літератури. Перші свої історичні студії прозаїк розпочав на початку 70-х років, у період так званого “безчасся”, коли інтелігенція повністю зневірилась у старих ідеалах, і моральна криза торкнулася всіх прошарків суспільства.

Змальовуючи українські типи, письменник простежує й самий процес їх формування, починаючи з давнини. Він ніби перегортає сторінки історії й шукає відповіді на складні питання про витоки “народного руху”, про співвідношення особистих і загальнонаціональних інтересів, про роль поводирів, значення злагоди чи антагонізму їхніх діянь у зв’язку з духовно-моральними, національними й соціальними прагненнями мас. Особливу увагу І. Нечуя-Левицького привертають проблеми історичного вибору в “смутні часи” XVІ -XVІI ст., коли йшлося про найбільш ефективні шляхи України до визволення, до державності, про визначення надійних спільників на цих шляхах [10, с. 119].

Історію України за часів Хмельниччини та у добу Руїни вивчали багато дослідників, зокрема О. Бойко, В. Горобець, В. Кравченко, В. Липинський та інші. Історична проза І. Нечуя-Левицького привернула увагу таких науковців, як О. Жуков, Л. Ісаєнко, А. Калинчук, М. Конончук, О. Мишанич та багато інших. Однак осмислення І. Нечуєм-Левицьким образу доби в його історичних романах потребує детальнішого вивчення. Цим і зумовлена актуальність теми курсової роботи: “Образ доби в історичних романах Івана Нечуя-Левицького”.

Мета дослідження – з’ясувати художні особливості відображення доби в історичних романах Івана Нечуя-Левицького “Князь Єремія Вишневенький” та “Гетьман Іван Виговський”.

Завдання дослідження:

 • провести бібліографічну роботу щодо виявлення критичних відгуків про історико-популярну та історико-художню спадщину І. Нечуя-Левицького в українській періодиці та наукових працях другої половини XIX -XX століть;

 • розглянути історичні романи “Князь Єремія Вишневецький”, “Гетьман Іван Виговський” у контексті історіографічних джерел другої половина XIX – початку XX століття про добу Хмельниччини та Руїни.

 • простежити механізм трансформації письменником історичне правди в художню, зіставивши дані історичних джерел та їх втілення в романах I. Нечуя-Левицького;

 • визначити особливості творення образів історичних осіб в романах “Князь Єремія Вишневецький”, “Гетьман Іван Виговський”.

Об’єктом дослідження є романи І. Нечуя-Левицького “Князь Єремія Вишневецький”, “Гетьман Іван Виговський”.

Предмет дослідження – особливості художнього осмислення І. Нечуєм-Левицьким історичних подій, які відбувалися на території України в добу Хмельниччини та Руїни.

Для реалізації основних завдань курсової роботи було обрано такі методи дослідження: порівняльно-історичний, типологічний, історико-функціональний, а також методи аналізу, синтезу і порівняння.

Додаток Ж

____________________________________________________________________

studfiles.net

Kursova24 : Оформлення реферату – як все зробити правильно?

Буває, що студент приносить викладачеві прекрасний, глибокий, реферат, який відмінно розкриває тему, а викладач загортає роботу через неправильне оформлення. Особливо прикро отримати такий сюрприз перед самим заліком або екзамином, на який без зарахованого реферату не допускають. Так що оформлення реферату – це не дрібниця.

Втім, в правилах оформлення реферату немає нічого складного. Проблеми звичайно виникають у першокурсників, які просто поки ще не знають, як правильно оформити реферат (тому, що полінувалися це з’ясувати до здачі). Але ця стаття допоможе тим, хто не взяв на кафедрі методичку і задумався про оформлення в ніч перед здачею роботи – погодьтеся, поширена ситуація!

Іноді палево з правильним оформленням реферату трапляється у новачків-копірайтерів. Вирішивши підробити, початківець виконавець вважає, що достатньо просто написати роботу, і дуже засмучується, коли замовник зі скандалом вимагає доопрацювань: оформлено не за стандартом. Так що і виконавцям-копірайтерам ця стаття, нам здається, теж згодиться.

Загальні правила оформлення рефератів

Існує кілька видів рефератів, але в даному випадку ми маємо на увазі формат навчальної роботи. Це робота, яку можна назвати зменшеним, більш простим варіантом курсової. Тому навчальний реферат оформляється в цілому так само, як курсові та дипломи.

У багатьох вузах і тим більше в школах до оформлення рефератів підходять менш суворо, допускаючи невеликі відступи від строгого стандарту ДСТУ. На деяких факультетах є свої правила, що стосуються оформлення робіт, особливо титульних аркушів (так що, крім вивчення загальних правил, описаних нижче, рекомендуємо все-таки взяти на кафедрі методичку; іноді особливі вимоги придумуються викладачами саме для того, щоб перевірити – чи читали ви цю методичку чи ні?).

Але в цілому достатньо дотримання основних правил, що стосуються вибору шрифту, проставлення виносок, нумерації, оформлення змісту, списку літератури, титульного аркуша.

Краще всього, якщо ви вивчите правила оформлення реферату за ДСТУ, які відповідають стандартам оформлення серйозніших науково-дослідних робіт. Навіть якщо викладач не придирається, зайвими ці навички не будуть. А якщо вам попадеться «бюрократ» з нашої класифікації наукових керівників, то оформлення реферату по ДСТУ буде важливіше змісту!

Як правильно оформити реферат?

Використовуйте шрифт Times New Roman. У ДСТУ це не прописано, але практика вже встановилася.

 1. Традиційно використовується кегль 14-й, іноді 12-й. Цей момент краще уточнити у викладача. Як правило, для навчальних робіт вибирається 14-й, але якщо обсяг реферату великий, є сенс вибрати кегль трохи менше. А ось більший – не можна, так як викладач відразу зрозуміє, що ви візуально роздмухуєте обсяг.
 2. Міжрядковий інтервал – полуторний. Більший інтервал, знову ж, говорить про спробу змухлювати з об’ємом.
 3. Орієнтація аркуша – книжкова. Альбомна іноді допускається при оформленні додатків (наприклад, широких таблиць).
 4. Поля: 1,5 см для верхнього, 3 см для нижнього, 1,5 см для правого і 2,5 см для лівого (1 см – запас для підшивки аркушів). Збільшення полів іноді використовується студентами для збільшення числа листів, але ця практика може призвести до неприємностей, особливо якщо ви зовсім знахабніли і виставили в налаштуваннях 3 – 3 – 3 – 4.
 5. Листи форма А4, щільність – стандартна для роздруківки принтером, колір білий.
 6. Текст друкується тільки на одній стороні аркуша. Оборотна повинна залишитися чистою. До речі, поширена помилка серед новачків, часто пишуть з обох сторін, як в зошиті.
 7. Нумерація (арабськими цифрами) проставляється з другого аркуша (з введення). 1-й листи (титульний), відповідно до Держстандарту, не нумеруються, але враховуються в підрахунку. Простіше кажучи, на першому аркуші внизу цифр немає, на аркуші з введення – вже ставиться «2». Додатки не нумеруються.
 8. Титульний лист складається з наступних частин:

– Шапка з повним найменуванням навчального закладу (вузу, коледжу, школи і т. Д.), Назвою факультету і кафедри, а також і фразою «Міністерство освіти і науки України» (її при оформленні титульного аркуша реферату іноді виключають). Форматування – по центру.

– Напис «РЕФЕРАТ» з назвою роботи і зазначенням дисципліни. Форматування по центру. Іноді назва вказується просто, без лапок, іноді вписується у формулу … на тему «Ν» … (те ж саме із зазначенням дисципліни; конкретні вимоги уточнюйте на кафедрі). Форматування по центру, розташування – приблизно посередині листа (або трохи вище).

– Дані про автора (ПІБ, курс, іноді група або відділення) та наукового керівника (ПІБ, посада, науковий ступінь – або у форматі «д. І. Н.», «К. М. Н.», Або розгорнуто, уточнюйте в методичці). Цей блок розташовується на 7 – 9 інтервалів нижче попереднього. Зверніть увагу на те, що блок розташовується праворуч, але перші літери рядків розміщені в одну лінію – домогтися такого розташування можна, використовуючи клавішу Tab.

– Заключний блок з інформацією про місто, в якому знаходиться навчальний заклад, і рік написання роботи. Розташовується в самому низу аркуша, форматування по центру.

Основний кегль при оформленні титульного аркуша – 14, але слово «РЕФЕРАТ» і назву теми зазвичай набираються крупнішим.

    10. Зміст розташовується на 2-му аркуші і включає в себе найменування всіх частин (вступу, розділів і параграфів основної частини, висновків, списку літератури (іноді з виділенням списку джерел), додатків).

Зразок оформлення змісту:

Для кожного з елементів, крім додатків, вказується номер сторінки. Додатки не нумеруються, оскільки можуть являти собою не тільки листи, але і папки з матеріалами, диски і т. д.

У верхній частині аркуша пишеться: «ЗМІСТ» (без лапок, верхнім регістром). Далі йде інформація про елементи роботи з форматуванням по лівому краю, але сторінки вказуються навпаки, з форматуванням по праву.

  11. На початку роботу знаходиться вступ. Як правило, всі навчальні реферати містять цю частину, аналогічно курсові і дипломні.

   12. Основна частина реферату ділиться (за рідкісними винятками) на розділи. Іноді всередині розділів виділяються параграфи (або пункти).

  13. Розділи починаються з нового аркуша. Іноді з нового аркуша починаються і параграфи (цей момент уточніть в методичці).

Негласне правило: завершальна частина розділа повинна займати не менше чверті аркуша. У хитрих студентів, які роздмухують обсяг, кінці розділа «висять» кількома рядками на майже чистому аркуші, що викликає сильне роздратування у викладачів: вони відчувають, що їх, як би так висловитися … вважають дурнями.

   14. Висновок також починається на окремому аркуші.

 15. Заголовки структурних елементів реферату (вступу, висновків, списку літератури, найменування розділів) оформляються одноманітно. Форматування – по центру. Зазвичай – верхнім регістром. Можливо додаткове використання Болда (жирного).

Не допускається оформлення назви одного елемента верхнім регістром, іншого – нижнім.

Виняток: Параграфи і пункти, якщо вони не починаються на окремих аркушах, можуть оформлятися нижнім регістром і болдом при оформленні назв глав верхнім регістром. У цьому випадку вони вважаються складовою частиною розділів. Цей нюанс краще уточнити у викладача.

   16. Назви розділів, параграфів, пунктів та інших елементів роботи пишеться без лапок.

  17. Увага! Після назв розділів, слів «Вступ», «Висновок», «Додаток» і фрази «Список літератури» крапка не ставиться! Не ставиться !!! Не ставиться !!! Дуже часта помилка. Доводить викладачів до істерики

   18. Список літератури оформляється на окремому аркуші. У рефератах число використаних матеріалів невелика, тому групи у списку літератури, як правило, не виділяються (втім, це залежить від вимог кафедри та наукового керівника). Але якщо в списку літератури є джерела, а не тільки наукові дослідження, виділення груп необхідно. Це актуально для істориків, юристів, філософів і ще кількох спеціальностей.

   19. Список літератури вибудовується за алфавітом. Роботи на іноземних мовах, якщо такі є, в навчальній роботі зазвичай йдуть після українськомовних.

  20. Оформлення списку використаної літератури – відповідно до Держстандарту, тобто згідно з правилами бібліографічного оформлення джерел.

Допускається два варіанти оформлення: з тире між областями бібліографічного опису і без нього. Число сторінок в роботі може опускатися.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ:

www.kursova24.org

Зразок оформлення титульної сторінки реферату

Міністерство освіти і науки України

Кременчуцький державний політехнічний університет

імені Михайла Остроградського

Кафедра соціально-політичних наук

Реферат з навчальної дисципліни: „соціологія”

на тему_______________________________________________________

­

Виконав студент ________­­­­__

група

_________________________

найменування факультету

___________________________________

ПІБ

КРЕМЕНЧУК 2009

Методичні вказівки щодо підготовки до семінарських занять та самостійної роботи з навчальної дисципліни „Соціологія” для студентів денної форми навчання усіх напрямів підготовки

Укладачі: канд. іст. наук, доц. С.Я.Фарина,

канд. політ. наук, доц. О.А.Матета,

канд. політ. наук, доц. Г.О. Лебединська,

асист. С.Г. Давидюк

Відповідальний за випуск канд. пед. наук, доц. Л.В. Герасименко

Підп. до др.________Формат 60×84 1/16. Папір тип. Друк ризографія.

Ум. друк. арк.______Наклад____прим. Зам.№_________Безкоштовно.

Видавничий відділ КДПУ

імені Михайла Остроградського

39600, М. Кременчук, вул. Першотравнева, 20

38

studfiles.net